ช่องทาง Online
หนังสือราชการ
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลการดำเนินงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลภาษี
ปฎิทินกิจกรรม
มีนาคม 2564
อา พฤ
28 12 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 1 มีนาคม 2564
เว็บไซต์ในเครือข่าย  หน้าแรก     ประกาศผลการประมูล/ผู้ชนะราคา 
ประกาศผลการประมูล/ผู้ชนะราคา
ประกาศผลการประมูล/ผู้ชนะราคา  
     ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4เปิดอ่าน
     ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการจัดซ์้อจัดจ้าง ไตรมาส 2เปิดอ่าน
     ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเรียนสอนศาสนาเชื่อม บ้านวิเศษสมบูรณ์ (ซอยสันติสุข)(รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.123-09) หมู่ที่2 บ้านห้วยดีเลิศ ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรีเปิดอ่าน
     ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต่อถนนลาดยางเดิม ซอยร่วมใจ วัดหนองมนต์น้อย เชื่อมบ้านวิเศษสมบูรณ์ (รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.123-04) หมู่ที่ 6 บ้านไร่สิงห์พัฒนา ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี)เปิดอ่าน
     ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนผิวจราจรลาดยางแอลฟัลติกคอนกรีตจุดที่ชำรุด สายกลุ่มบนมอ หมู่ที่ 1 บ้านหนองมนต์น้อย ตำบลห้วยหินเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข 123-21 สายบ้านอ้อมแก้วเชื่อมบ้านหนองเต่าชัยนารายณ์ หมู่ที่ 7 บ้านวิเศษสมบูรณ์ ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรีเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนดิน สายบ้านนายสัมฤทธิ์ เจิมปลุ เชื่อมบ้านอ้อมแก้ว หมุ่ที่ 6 บ้านไร่สิงห์พัฒนา ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรีเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำสะพานหก หมุ่ที่ 2 บ้านห้วยดีเลิศ ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรีเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กทิ้งตะกอนพร้อมสระตกตะกอน ระบบประปาหมู่บ้าน หมุ่ที่ 6 บ้านไร่สิงห์พัฒนาเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กคลองสบเตียนบริเวณไร่นายกิตติ สงครามสรี หมุ่ที่ 7 บ้านวิเศษสมบูรณ์ ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล จัหวัดลพบุรีเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข 123-16 สายแยกทางหลวงหมายเลข 21 ซอยลุงเที่ยง เข้าอ่างเก็บน้ำบ้านฝาย หมุ่ที่ 8 บ้านฝายพัฒนา ตำบลห้วยหินเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข 123-21 สายอ้อมแก้ว เชื่อมหนองเต่าชัยนารายณ์ จากบ้านผช.มงคล แสพลกัง บ้านหมอออ้อย หมู่ที่ 7 บ้านวิเศษสมบูรณ์ ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรีเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อติดตั้งชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย UHF-FM ควบคุมจากเครื่องส่งที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ภายในตำบลห้วยหิน จำนวน 3 ชุดเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข 123-31 ซอยวิเศษสมบูรณ์ 1 หมู่ที่ 7 บ้านวิเศษสมบูรณ์ ตำบลห้วยหินเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุกสายเรียบชายเขาห้วยดีเลิส กลุ่มบ้านนายทัด แจ่มจันทร์ หมู่ที่ 4 บ้านดีเลิศพัฒนา ตำบลห้วยหินเปิดอ่าน
     ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุกสายทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข 123-34 ซอยนางก้านเพชร ภักดีวงษา ช่วงท้ายซอยกลุ่มบ้านนนายประจวบ ชัยเนตร หมุ่ที่ 4 บ้านดีเลิศพัฒนาเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข 123-35 ต่อจาก คสล.เดิมสายบ้านนายเชิญ ราชวงศ์ ถึงบ้านนายทองเต็ม บุญศรี หมู่ที่ 4 บ้านดีเลิศพัฒนา ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรีเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข 123-12 สายแยกทางหลวง หมายเลข 21 บ้านนายบุญส่ง หมู่ที่ 6 บ้านไร่สิงห์พัฒนา ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรีเปิดอ่าน
     ประกาศชนะผู้เสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข 123-12 สายแยกทางหลวงหมายเลข 21 บ้านนายบุญส่ง ระวิงทอง บริเวณช่วงขึ้นเนินไร่นายเดชา ชื่นชวน หมู่ที่ 6 บ้านไร่สิงห์พัฒนา ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรีเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมว่างท่อระบายน้ำคอนดรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่7 บ้านวิเศษสมบูรณ์ และหมู่ที่ 3 บ้านทุ่งตาแก้วเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อเมนประปาบริเวณจุดข้ามคลองกลุ่มบ้านผู้ช่วยน้อม หมู่ที่7 บ้านวิเศษสมบูรณ์เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการย้ายระบบถังประปาหมู่บ้านแบบกรมทรัพยากรน้ำถังเหล็กทรงลูกบอล ขนาด 12 ลูกบาศก์เมตร จากหมู่ที่ 7 บ้านวิเศษสมบูรณ์ มาติดตั้งใหม่ ณ หมุ่ที่ 4 บ้านดีเลิศพัฒนา กลุ่มบ้านนายอเนก สุปะคำ พร้อมก่อสร้างฐานรากและติดตั้งตู้ระบบควบคุมไฟฟ้าเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน (กลุ่มบ้านซอยลุงเที่ยง) หมุ่ที่ 8 บ้านฝายพัฒนา และหมู่ที่ 2 กลุ่มมัสยิด จากบ้านบังเชสถึงบ้าน นายสาธิต ขามสันเที๊ยะ ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรีเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำเพื่อการเกษตร (กาลักน้ำ) อ่างเก็บน้ำบ้านฝาย หมู่ที่8 ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรีเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนดินสายเรียบชายเขา กลุ่มบ้านนางปอย มะลิวัลย์ หมู่ที่ 4 บ้านเตาถ่าน ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรีเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตู-รั้ว พร้อมลานคอนกรีต และรางระบายน้ำฝน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมหลังคากันสาดด้านหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จำนวน 1โครงการเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ม.6 บานไร่สิงห์พัฒนา ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.123-02 สายแยกทางหลวงหมายเลข 21 บ้านห้วยดีเลิศ-บ้านวิเศษสมบูรณ์ หมู่ที่7 บ้านวิเศษสมบูรณ์ ตำบลห้วยหิน กว้าง 5 เมตร ยาว 470 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร อบต.ห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุกและถนนลูกรังในตำบลห้วยหิน หมู่ที่ 1-8 ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จำนวน 9 เส้นทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรีเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิดลวัตต์ ขับเคลือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คันเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิดลวัตต์ ขับเคลือน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คันเปิดอ่าน
     ประกาศผลการประมูลและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานจ้างโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวระบบเสียงตามสายประจำหมู่บ้านตำบลห้วยหิน หมู่ที่ 2 - 8เปิดอ่าน
การให้บริการ
ช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบประเมินความพึงพอใจ
คู่มือสำหรับประชาชน
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายน่ารู้
ลิงค์ต่างๆ
ลิงค์ต่างๆ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.237.178.91
คุณเข้าชมลำดับที่ 96,713

แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน
ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel : 036-791628   Fax : 036-791629
Email : huayhin_9m6@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.